Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình và hồ sơ mời thầu Gói thầu giám sát thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Long Vân (Khu A2)

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình và hồ sơ mời thầu Gói thầu giám sát thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Long Vân (Khu A2)

Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình và hồ sơ mời thầu Gói thầu giám sát thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Gần 2.500 tỷ đồng đầu tư Khu đô thị Long Vân 2 tại Quy Nhơn - DanhMucBDS.com

1/ Quyết định số 93/QĐ-TTPTQĐ ngày 16/8/2021 v/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Trong đó có:

  • Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

Theo giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất quyết định Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường và Xây dựng MTC lập, với những nội dung chủ yếu sau:

Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Long Vân (khu A2) có địa điểm xây dựng Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Nguồn vốn là ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án khu đô thị Long Vân (khu A2) hợp đồng 720 ngày.

Trong đó Bảo đảm dự thầu 1.750.000.000 đồng. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian hiệu lực của bảo đảm dự thầu ≥ 120 ngày kể từ ngày đóng thầu. Thời gian hiệu lực của HSDT là 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Số lượng HSDT phải nộp 01 bản gốc và 04 bản chụp, cùng với 01 USB chứa đựng giá dự thầu. (Kèm theo Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn)

Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường và Xây dựng MTC phối hợp với phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai thực hiện công tác đấu thầu gói thầu nêu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Các phòng thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Môi trường và Xây dựng MTC chịu trách nhiệm thi hành.

Khu đô thị Long Vân 4, Bình Định: Cơ hội thuộc về Liên danh Phú Tài - Nhơn Tân

  • Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Long Vân (khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

Việc Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Long Vân có những thông tin cơ bản sau đây:

Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Long Vân (khu A2) có Giá trị tổng kinh phí làm tròn: 128.024.162.000 đồng. Trong đó:

– Chi phí xây dựng: 107.848.551.458;

– Chi phí thiết bị: 2.988.992.000;

– Chi phí Quản lý dự án:1.563.472.843;

– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 5.183.939.854;

– Chi phí khác: 1.901.576.257;

– Chi phí dự phòng: 8.537.629.820.

Chủ đầu tư là trung tâm Phát triển quỹ đất, địa chỉ số 45 đường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơ với Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự án: 2019 – 2023.Địa điểm xây dựng: phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

Chuyển thôn, khối thành khu phố thuộc các phường trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn

  • Quyết định về việc phê duyệt kết điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Long Vân (Khu A2), phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, với các nội dung chính như sau:

Nội dung điều chỉnh, bổ sung được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tại Văn bản số 4066/UBND-KT ngày 09/7/2021, không làm vượt tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 2291/QĐ UBND ngày 10/6/202 với giá trị là 176.787.189.000 đồng, cụ thể:

– Điều chỉnh nguồn vật liệu đất san lấp cho công trình từ mỏ đất dự án đường Ngô Mây sang mỏ đất QN03, phường Bùi Thị Xuân theo Văn bản số 1714/UBND KT ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh, cự ly trung tuyến 11.28km.

Giá đất theo giá thông báo số 159/TB-XD-TC ngày 02/4/2021 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng với
giá 20.502 đồng/m3 tương ứng chiều sâu khai thác <5m; Hệ số nở rời từ đất nguyên thổ sang đất rời tạm tính trung bình là 1,28 (theo TCVN4447:2012 thì đất pha cát nhẹ nhưng lẫn cuội sỏi, đá dăm là 1,26-:- 1,32).

Việc thanh toán khối lượng hoàn thành sẽ căn cứ vào thí nghiệm thực tế tại hiện trường trước khi triển khai thi công để xác định hệ số chuyển đổi từ đất rời, tơi xốp sang đất đắp.

– Cập nhật, điều chỉnh lại giá đất, giá vật liệu xây dựng theo Thông báo giá Liên Sở Xây dựng – Tài chính.

+ Giá vật liệu thông thường lấy theo Thông báo giá tháng 6/2021, Công bố số 335/TB-XD-TC ngày 05/07/2021 của của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Định. Tính cự ly vận chuyển đến chân công trình theo thông tư số 10/2019/TTBXD26/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng (áp dụng cho cự ly <60Km).

+ Các loại vật liệu đặc chủng và thông thường không có trong thông báo giá của Liên Sở Tài Chính – Xây dựng,

lấy theo báo giá nhà cung cấp (tối thiểu báo giá của 3 nhà cung cấp) và tham khảo;

Riêng các loại vật liệu như: Xi măng, thép các loại… đã có báo giá của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Định của nhiều nhà cung cấp, nhiều giá khác nhau.

Bình Định phê duyệt quy hoạch đô thị Hoài Nhơn với diện tích hơn 42.000 ha | Việt Nam Mới

Tuy nhiên, qua khảo sát nguồn cung cấp tại thị trường của tỉnh Bình Định và sản phẩm thực tế đã dùng cho các dự án trên địa bàn tỉnh chỉ tập trung chủ yếu các loại có nguôn cung dồi dào và uy tín trên thị trường như: Xi măng (Sông Gianh, Phúc Sơn, Nghi Sơn và Vissai), thép (Pomina, Hòa Phát).

Vì vậy, để phù hợp với thực tế nguồn cung cấp, đảm bảo chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án. Đơn vị Tư vấn đã chọn Xi măng (Sông Gianh, Phúc Sơn, Nghi Sơn và Vissai), giá áp dụng cho dự toán là giá trung bình; Thép Hòa Phát. Trong quá trình thực hiện sẽ được nghiệm thu theo giá thực tế của nhà thầu đề xuất.

– Dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung TT Nội dung chi phí Theo Quyết định số 5376/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh. Giá trị sau điều chỉnh bổ sung.

1 Chi phí xây dựng 89.914.369.970 107.848.551.458

2 Chi phí thiết bị 3.878.396.000 2.988.992.000

2 Chi phí Quản lý dự án 1.493.854.131 1.563.472.843

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 5.535.899.294 5.183.939.854

4 Chi phí khác 3.694.602.324 1.901.576.257

5 Chi phí dự phòng 7.640.506.918 8.537.629.820

Tổng cộng 112.157.628.637 128.024.162.232

Làm tròn 112.157.628.000 128.024.162.000

– Các nội dung khác về quy mô xây dựng khu đô thị Long Vân (khu A2) vẫn thực hiện theo Quyết định số 5376/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh.

Đường link kham khảo chi tiết: 93-qd-ttptqd-2021

2/  Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu giám sát thi công công trình Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Long Vân (khu A2):

Xem chi tiết tạ đây https://stnmt.binhdinh.gov.vn/uploads/thong-tin-can-biet/99-qd-ttptqd-2021-phe-duyet-hsmt-giam-sat.pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on telegram

Bài viết cùng chủ đề

Lợi thế của khu đô thị Long Vân Quy Nhơn

Lợi thế của khu đô thị Long Vân Quy Nhơn

Hưởng lợi từ hạ tầng và quy tụ đa tiện ích, khu đô thị Long Vân Quy Nhơn đáp ứng nhu cầu an cư tại Quy Nhơn. Nằm giữa thủ phủ du lịch tại Quy Nhơn, với quy mô 1.392,57 ha, khu đô thị Long Vân Quy Nhơn mang nhiều ưu thế, được kỳ vọng

Lợi thế của khu đô thị Long Vân Quy Nhơn

Sức hút của Khu đô thị Long Vân Quy Nhơn

Khu đô thị Long Vân Quy Nhơn trong tương lai sẽ thu hút giới đầu tư bởi vị trí đắc địa, kiến tạo cuộc sống tiện nghi cho cư dân. Lợi thế pháp lý Pháp lý vững vàng là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và tiềm năng tăng giá của dự án

Scroll to Top